Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận giữa Người dùng và website camnangkientruc.com

Khi truy cập và sử dụng website camnangkientruc.com, người dùng cần đồng ý với các điều khoản sử dụng sau:

 • Người dùng phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Người dùng phải sử dụng website camnangkientruc.com một cách hợp pháp và không xâm phạm đến quyền lợi của các bên thứ ba.
 • Người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin mà mình đăng tải trên website camnangkientruc.com.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

 • Quyền của người dùng:
  • Người dùng có quyền truy cập, tìm kiếm và sử dụng thông tin trên website camnangkientruc.com.
  • Người dùng có quyền đóng góp, chia sẻ thông tin trên website camnangkientruc.com.
 • Nghĩa vụ của người dùng:
  • Người dùng phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam khi sử dụng website camnangkientruc.com.
  • Người dùng phải sử dụng website camnangkientruc.com một cách trung thực và thiện chí.
  • Người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin mà mình đăng tải trên website camnangkientruc.com.

Sửa đổi, bổ sung

camnangkientruc.com có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào. Người dùng có trách nhiệm cập nhật các điều khoản mới nhất khi xem nội dung trên website camnangkientruc.com.

Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng website camnangkientruc.com sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều khoản chung

Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được loại bỏ khỏi điều khoản sử dụng này và các điều khoản còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Hiệu lực

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website camnangkientruc.com.

© 2023 Camnangkientruc.com, All rights reserved

0988476006
Liên hệ